Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

Mijnkroost is een product van Mijn Sleutel.

Art. 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor:
 • Babywebsite: de door de gebruiker aangemaakte website middels de website www.jouwbabywebsite.nl, www.mijnkroost.nl, www.mijnkroost.be.
 • Bezoeker: degene die een baby website van een gebruiker bezoekt.
 • Gebruiker: degene die zich middels de website heeft aangemeld voor een domeinnaam en/of een website en eigenaar is van zijn/haar eigen baby website zolang wordt voldaan aan de voorwaarden.
 • mijnkroost.nl: de website die beschrijft hoe een babysite kan worden aangemaakt. Hieronder vallen ook www.jouwbabywebsite.nl, mijnkroost.be.
 • mijn-sleutel.com: de rechtspersoon met wie de gebruiker een overeenkomst sluit en in dit document geschreven als mijnkroost.nl. Zie ook art. 1.

Art. 3 Overeenkomst

 • 3.1 mijnkroost.nl stelt de gebruiker in staat zelf snel en eenvoudig een website samen te stellen voor zijn/haar baby. mijnkroost.nl registreerd een domeinnaam op naam van de gebruiker waarbij de gebruiker ook echt eigenaar is van het domein.
 • 3.2 Er ontstaat een overeenkomst tussen de gebruiker en mijnkroost.nl op het moment dat de gebruiker zich heeft aangemeld via de website en het verzoek heeft gedaan om een website te registreren en nadat de website aanvraag is geactiveerd via de te ontvangen e-mail. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 • 3.3 De teksten op mijnkroost.nl maken deel uit van de overeenkomst.
 • 3.4 De overeenkomst loopt stilzwijgend door en wordt jaarlijks verlengt met een jaar. Indien gebruiker geen gebruik meer wil maken van de baby website (incl. domein) zal deze 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk moeten worden op gezegd.
 • 3.5 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst ontvangt u een elektronische factuur welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 3.6 Nadat u de website aanvraag bevestigd geeft u aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en verplicht u zichzelf om de betaling te voldoen binnen de gestelde termijn.
 • 3.7 U heeft na het aanvragen van een babywebsite 7 dagen bedenktijd om de bestelling te annuleren. Omdat mijnkroost.nl kosten maakt voor het aanvragen van een internet adres (domein) bent u wel verplicht om hiervan de kosten a € 11,95 te betalen (ook als u binnen 7 dagen besluit om de bestelling te annuleren). Indien mijnkroost.nl al een ontwerp voor u heeft gemaakt, kan de bestelling worden geannuleerd, maar wordt er geen geld terug gestort.

Art. 4. Verplichtingen mijnkroost.nl

 • 4.1 mijnkroost.nl garandeert dat een baby website werkt zoals beschreven staat op mijnkroost.nl.
 • 4.2 mijnkroost.nl herstelt onvolkomenheden in haar systemen zo snel mogelijk.
 • 4.3 mijnkroost.nl verplicht zich de aanmeldgegevens van de gebruiker alleen te gebruiken voorzover de uitvoering van de overeenkomst daarom vraagt. De gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.
 • 4.4 Babywebsites zijn toegankelijk middels een username en een wachtwoord. Deze zullen door mijnkroost.nl nooit aan derden bekend worden gemaakt. mijnkroost.nl spant zich maximaal in om haar software virus-vrij te houden. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen wordt echter niet aanvaard, zie ook art. 7 lid 1.

Art. 5. Rechten mijnkroost.nl

 • 5.1 mijnkroost.nl houdt zich het recht om baby websites te deactiveren wegens onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins voor mijnkroost.nl onaanvaardbare inhoud.
 • 5.2 mijnkroost.nl kan een overeenkomst, de algemene voorwaarden en de tarieven wijzigen. Een wijziging geldt ook voor een overeenkomst die u bent aangegaan voor het tijdstip van de wijziging.

Art. 6. Rechten gebruiker

 • 6.1 De gebruiker heeft recht op een baby website zoals omschreven op mijnkroost.nl.
 • 6.2 De gebruiker is eigenaar van het domeinnaam. Subdomeinen blijven eigendom van mijnkroost.nl

Art. 7. Verplichtingen gebruiker

 • 7.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het virusvrij houden van zijn computer.
 • 7.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de baby website, zowel voor bijdragen van de gebruiker zelf, als voor die van bezoekers.
 • 7.3 De gebruiker mag de Babywebsite alleen gebruiken voor hetgeen met de geboorte van een baby of met de baby zelf te maken heeft. De gebruiker verwijdert zelf door bezoekers geplaatste onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins onaanvaardbare inhoud van de baby website.
 • 7.5 De gebruiker zal geen bijdragen op de baby website plaatsen waarop auteursrechten rusten. Bijdragen van bezoekers waarop auteursrechten rusten, worden door de gebruiker verwijderd.

Art. 8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 De aansprakelijkheid van mijnkroost.nl gaat nooit verder dan het terugbetalen van het aankoopbedrag aan de gebruiker, zie art. 9.
 • 8.2 mijnkroost.nl is niet aansprakelijk voor:
  • a. schade aan de computer van gebruiker of bezoekers ontstaan door virussen, wormen of hoe ook ontstaan;
  • b. de inhoud van baby websites;
  • c. het niet kunnen benaderen van een baby website, door welke oorzaak ook;
  • d. het bekend worden van de persoonsgegevens van gebruiker;
  • e. het bekend worden van aanmeldnaam en wachtwoord van gebruiker.

Art. 9 Vrijwaring

 • 9.1 De gebruiker vrijwaart mijnkroost.nl volledig voor claims van gebruiker zelf en van bezoekers die voortvloeien uit het gebruik van een baby website of van mijnkroost.nl.

Art. 10 Intellectueel eigendom

 • 10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van www.mijnkroost.nl berusten bij mijnkroost.nl. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de vormgeving, babysite ontwerpen, de teksten, de afbeeldingen, de databestanden en het technisch ontwerp.
 • 10.2 Voor de baby websites geldt dat het domeinnaam eigendom is van de gebruiker mits de gebruiker voldoet aan de betalingsvoorwaarden.
 • 10.3 Ontwerpen gemaakt voor relaties worden volledig eigendom van mijnkroost.nl. Indien afbeeldingen met copyright worden aangeleverd heeft u daar toestemming van de eigenaar voor nodig. Een vermelding (tekstueel) naar de eigenaar is kostenloos mogelijk.
 • 10.4 Ontwerpen gemaakt voor relaties zijn voor iedereen beschikbaar. Het is technisch niet mogelijk om 1 ontwerp te koppelen aan een domeinnaam.

Art. 11 Toepasselijk recht

 • 11.1 Op de overeenkomst tussen mijnkroost.nl en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in der minne geschikt.
 • 11.3 Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de nietige bepaling, treedt een geldige bepaling, die de bedoeling van de nietige bepaling het dichtst benadert.

Art. 12 Betalingsvoorwaarden

 • 12.1 Facturen worden elektronisch aan gebruiker verstrekt.
 • 12.2 Betalingen moet binnen 14 dagen na de factuurdatum worden uitgevoerd.
 • 12.3 Indien binnen 14 dagen niet is betaald ontvangt gebruiker een 1ste herinnering via de e-mail. Als na 14 dagen niet is betaald krijgt u een 2de en laatste herinnering. Wordt ook na deze herinnering niet betaald krijgt u via de post een aanmaning waarbij het bedrag verhoogt wordt met € 17,50 administratie- en aanmaningskosten.
 • 12.4 De in het buitenland woonachtige gebruiker is ten alle tijden verplicht om bij het betalen van de factuur een IBAN en BIC code, zoals vermeld in de factuur, te gebruiken.
 • 12.5 Boetes die voortkomen uit het niet gebruiken van de IBAN en BIC code worden doorbelast aan de gebruiker.

Bedrijfsgegevens

Mijn Kroost
Peperstraat 33
6678 AL Oosterhout

E: @.nl
W: www.mijnkroost.nl
KvK Nijmegen: 09139651
BTW nr: NL164446321.B.01